E-business

S rostoucím významem informačních a komunikačních technologií v oblasti podnikání vyvstala nutnost tuto problematiku teoreticky zachytit a popsat. Pravděpodobně jako první použila pojem e-business firma IBM. Následuje několik možných definic pojmů e-business a e-commerce, z nichž některé jsou používány významnými institucemi, organizacemi či autory.

Definice pojmu e-business a jejich srovnání

Definic tzv. elektronického podnikání (volně přeloženo jako e-business) je celá řada. Pozor, neměli bychom zaměňovat pojmy e-business a e-commerce. Zde následuje seznam definic, které jsem nashromáždil během přípravy svého výzkumu (celkový výsledek – disertační práci Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody – si můžete prohlédnout zde ve formátu PDF).

Fantastický příběh světa počítačů - a samozřejmě i fenoménu e-business - popisuje kniha vydaná ke 100. výročí založení firmy IBM.
Fantastický příběh světa počítačů – a samozřejmě i fenoménu e-business – popisuje kniha vydaná ke 100. výročí založení firmy IBM.

E-business ve svém nejširším smyslu znamená použití informačních a komunikačních technologií v podnikání

Prieger & Heil in Lee, 2010


E-business znamená automatizované podnikové procesy (interního i externího charakteru) realizované pomocí počítačových sítí. E-business zahrnuje plnou škálu e-transakcí stejně jako podnikové procesy určené pro spolupráci – jako např. online navrhování, které nutně nemusejí být transakčně orientovány (OECD in European Commission, 2010). OECD dále navrhuje, že e-business by měl integrovat pracovní úkoly a přesahovat pouhou jednu samostatnou (individuální, separovanou) aplikaci. Pojem „automatizace“ pak značí nahrazení pů- vodně manuálně vykonávaných procesů

OECD, 2010


E-business je přemístění interních a externích obchodních procesů na internet

IBM in Matthewson, 2002


E-business je transformace klíčových podnikových procesů za pomoci technologie internetu

Louis Gerstner, ředitel IBM, in Reynolds, 2010


E-business je termín popisovaný jako podnikání na internetu nebo používání internetových technologií pro zlepšení produktivity nebo ziskovosti podniku. V širším pojetí může být tento termín použit k popisu jakékoli formy elektronického podnikání – takříkajíc jako každý případ, kdy firma používá informační a komunikační technologie. Tento výklad je však poněkud zastaralý a ve většině případů e-business popisuje pouze aplikace, které jsou realizovány při využití internetu

Kar, 2009


E-business je obecný pojem zahrnující definici a výměnu požadavků na informace uvnitř podniků a mezi podniky pomocí elektronických prostředků

UN/CEFACT, 2001


E-business je využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti

Kotler, 2010, str. 181


E-business není pojem spojený pouze s „dot-com“ nebo s čistě internetovými organizacemi či s prodejem a nákupem pomocí elektronických kanálů (za což je velmi často považován pojem e-commerce). E-business je v podstatě mnohem širším termínem a týká se používání internetu a souvisejících technologií k integraci a přestavění61 interních aktivit a procesů firem i jejich externích vztahů, stejně jako vytváření nových způsobů práce, které se významně liší od těch, které byly možné (nebo myslitelné) v minulosti

Li, 2007, str. 1


E-business využívá informačních a komunikačních technologií pro zlepšení a rozvinutí operací a funkcí organizace. Je to současný fenomén (online commerce se datuje od doby komercializace internetu na počátku 90. let 20. století). E-business má mnoho dimenzí, které zahrnují vztahy mezi firmami, vládou a spotřebiteli stejně jako mezi zprostředkovateli finální produkce zboží a služeb. Globální podstata síťové společnosti vytváří v kombinaci s měnícími se produkční- mi lokacemi a rozdílnými ekonomickými, kulturními, jazykovými a právními normami komplexní soubor implementačních možností pro všechny elementy e-business.

Corey & Wilson, 2009


E-business znamená digitalizaci všech procesů v podniku

EITO, 2007


Elektronické podnikání (electronic business) je provádění klíčových podnikatelských aktivit takovým způsobem, který je umožněn integrovaným použitím informačních technologií pro zpracování a komunikaci informací

Grefen, 2010


Odkazy na použitou literaturu

  • COREY, K. E.; WILSON, M. I. e-Business and e-Commerce. In: International Encyclopedia of Human Geography, pp. 285—290. Elsevier, 2009. ISBN: 978-0-08- 044910-4.
  • EITO (2011). European Information Technology Observatory – Definitions & Methodology [online]. EITO, 22nd June 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné na: http://www.eito.eu/WebRoot/Store15/Shops/63182014/MediaGallery/Categories/Re ports/EITO2011_definitions.pdf ↑
  • GREFEN, Paul. Mastering e-Business. Oxon: Routledge, 2010. ISBN: 978-0-415- 55787-0.
  • KAR, Arpan Kumar. eBusiness Enablement: Implications for Business Strategy [online]. XLRI School of Business & Human Resources, Jadavpur University, 10th March 2009 [cit. 2011-01-17]. Dostupné na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1432433. ↑
  • KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Principles of marketing. Pearson Education, 2010.
  • LI, Feng. What is e-business? How the Internet transforms organizations. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. ISBN: 978-1-4051-2557-8.
  • MATTHEWSON, James, A. e-Business: a jargon-free practical guide. ButterworthHeinemann, 2001. ISBN: 978-0750652933.
  • OECD (2010). OECD Information Technology Outlook 2010. Paris: OECD Publishing, 2010. ISBN: 978-92-64-08466-6
  • PRIEGER, James, E.; HEIL, Daniel. The Microeconomic Impacts of E-Business on the Economy. In: Lee, I. Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy. New York: Business Science Reference, 2010. ISBN: 978-1- 61520-611-7
  • REYNOLDS, Jonathan. E-Business: A Management Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 978-0-19-921648-2.

[wp-review id=”1308″]