E-commerce

E-commerce znamená prodej nebo nákup zboží či služeb ať již mezi podniky, domácnostmi, vládami a jinými veřejnými nebo soukromými subjekty, který je realizovaný pomocí počítačových sítí. Zboží a služby mohou být objednány přes tyto sítě, avšak platba a dodání zboží či služeb může být provedeno online či offline

OECD in e-Business W@tch, 2008

V užším pojetí pak stejný zdroj definuje termín e-commerce pouze jako transakce realizované pomocí internetu (namísto širšího pojetí počítačových sítí).


E-commerce je realizace podnikání elektronickou formou. To zahrnuje sdílení standardizovaných nestrukturovaných nebo strukturovaných informací pomocí jakýchkoli elektronických prostředků

UN/CEFACT, 2001


E-commerce znamená „obecný termín pro nákup a prodej podporovaný elektronickými prostředky“

Kotler, 2007, str. 182


Elektronický obchod (tedy e-commerce, pozn. aut.) je podnikání prostřednictvím elektronických prostředků (Tato definice je však vzhledem k významu obecně uznávaného nadřazeného pojmu ‚e-business‘ poněkud zavádějící – pozn. aut.). To zahrnuje nejen obchodování se zbožím (hmotným i nehmotným) a službami, ale i všechny související kroky od reklamy, přes uzavření smlouvy, její
plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb

BusinessInfo.cz, 2011