Slovník marketingových pojmů

Fantastický svět marketingu přehledně a srozumitelně pro všechny. Online.


Zobrazit vše 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

4A v marketingu

4A jsou v marketingu alternativou ke klasickým 4P, respektive 4C. Reprezentují: Acceptability (místo produktu/zákazníka) Affordability (místo ceny/nákladů) Accessibility (místo distribuce/pohodlí) Awareness (místo propagace/komunikace) Jak je patrné, v jádru jde o to samé jako dříve. Acceptability je míra, s jakou dokáže…
Více o pojmu

4P – marketingový mix

4P (Product, Price, Promotion, Place) jsou základním nástrojem, který se v marketingu používá. Česky se jednotlivá P překládají jako: Produkt: co firma nabízí Cena: za jakou cenu Marketingová komunikace/Propagace: jak o své nabídce řekne zákazníkům Distribuce: jak se produkt dostane…
Více o pojmu

A/B testování

A/B testování je technika, která se používá při optimalizaci míry konverze (CRO) webu, resp. jeho určitých stránek. Cílem A/B testování, popř. multivariantního testování, je zjistit, která varianta zkoušené stránky má největší konverzní potenciál. Zkrátka - která bude přinášet nejvíc konverzí. Postup A/B testování Nejdříve…
Více o pojmu

ACCA

ACCA je zkratkou anglických slov Awareness, Comprehension, Conviction, Action. Česky: povědomí, porozumění, přesvědčení, akce. Jde o model ideálního chování zákazníků, který by marketér měl mít vždy na mysli. Jedině tak je totiž schopen připravit kvalitní sdělení, které povede k tomu, aby potenciální zákazník…
Více o pojmu

Ad Blocking (blokování reklam)

Ad Blocking (blokování reklam, adblock) je software, který dokáže rozpoznat reklamu a zablokovat její zobrazení v prohlížeči internetových stránek. Mezi základní funkce takového programu je blokování vyskakovacích (pop-up) oken, bannerů a dalších typů reklamy na internetu. Pravděpodobně nejznámějším softwarem tohoto druhu…
Více o pojmu

Adopce

Adopce (anglicky adoption) je v marketingovém kontextu rozhodnutí člověka stát se pravidelným uživatelem (zákazníkem) produktu. Cílem firem je většinou maximalizace počtu pravidelných zákazníků. Platí však, že zdaleka ne každý člen segmentu na cílovém trhu takovému požadavku vyhoví. S tím úzce souvisí pojem míra…
Více o pojmu

Affiliate marketing

Affiliate marketing je model, při kterém dochází ke spolupráci dvou (nebo více) stran. Funguje následovně: Inzerent (např. e-shop) chce prodat své zboží. Publisher (majitel webových stránek) má na své prezentaci prostor. Inzerent se s publisherem dohodne, že mu bude platit…
Více o pojmu

AIDA: model vyvolání pozornosti

AIDA je zkratkou anglických slov Attention, Interest, Desire, Action - česky: pozornost, zájem, přání, akce. Termín souvisí i s pojmem ACCA, který je typický především pro online marketing. Model AIDA má 4 fáze Vyvolání pozornosti Nejdříve…
Více o pojmu

Analýza klíčových slov: stručná definice

Analýza klíčových slov je aktivitou, jejímž cílem je: zjištění vyhledávanosti relevantních klíčových slov jejich kategorizace získání konkrétního návodu pro využití v rámci informační architektury webu, jeho obsahu a optimalizace pro vyhledávače Podrobně se tématu věnuji v článku Analýza klíčových slov: Využijte, co lidé…
Více o pojmu

Archetypy v marketingu

Archetypy mají pro lidstvo zásadní význam. Zdaleka nejde pouze o marketing. Tento fenomén totiž člověka provází již od počátků existence lidstva jako takového. Nejdříve se krátce budeme věnovat definici archetypu a pak plynule přejdeme do oblasti marketingu  a marketingové komunikace, včetně…
Více o pojmu

Bannerová slepota

Bannerová slepota (anglicky banner blindness) je pojem, který reaguje na tendenci lidí surfujících na internetu ignorovat/nevidět/nevnímat bannerovou reklamu. Je to způsobeno tím, že se soustředí především na obsah, který primárně hledají. Někteří tvůrci reklamy proto tvoří čím dál křiklavější reklamní kreativy. Namísto toho,…
Více o pojmu

BCG matice: produkty v kontextu trhu a jeho růstu

BCG matice (Boston Consulting Group Matrix, nástroj vznikl v 60. letech) je užitečným nástrojem, který ukazuje pozici produktů z firemního portfolia. Využívá k tomu primárně dvou dimenzí: Relativní pozice na trhu (osa X): jak velký má daný produkt tržní podíl (vzhledem k…
Více o pojmu

Behaviorální segmentace

Behaviorální segmentace dělí zákazníky do skupin podle jejich znalosti, postoje, užívání či přístupu ke značce (produktu). Přístupů k segmentaci trhu je celá řada. Cíl však mají společný: co nejlépe klasifikovat skupiny stávajících i potenciálních zákazníků. To je jeden ze základů…
Více o pojmu

Bod zvratu

Bod zvratu (anglicky Break-Even Point, někdy se mu říká i bod zlomu) je takový objem produkce, při které se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy. Od tohoto bodu se ve firmě či v projektu začíná tvořit zisk. Grafická analýza (a…
Více o pojmu

Brand (značka)

Brand (česky značka) je jméno, název, znak, symbol, logo, design nebo jejich kombinace. Cílem brandu je identifikace produktu či služby a odlišení se od konkurence. Příklady značek: Červené logo značky Coca-Cola   …
Více o pojmu

Brand Awareness (povědomí o značce)

Brand Awareness (česky povědomí o značce či znalost značky) je ukazatel z oblasti marketingu. Ukazuje, kolik % lidí z cílového publika zná danou značku.  Existuje několik typů tohoto ukazatele, který má pro práci se značkou velký význam: Spontánní znalost značky (anglicky…
Více o pojmu

Brand Substitution Test

Brand Substitution Test (test zaměnitelnosti značky) je užitečným nástrojem, který marketéři využívají v rámci positioningu. V zásadě jde o to, že když vezmeme jakoukoli marketingovou aktivitu spojenou s danou značkou a vyměnili bychom logo za logo nějakého konkurenta, tato aktivita by…
Více o pojmu

C2C – Consumer to Consumer

C2C je obchodní/vztahový model, ve kterém spolu přicházejí do kontaktu dva spotřebitelé (Consumer to Consumer). Příkladem takového vztahu může být prodej na eBay.com, Bazos.cz. V zásadě jde o to, že spolu komunikují/obchodují dva subjekty, které z pohledu kategorizace oba spadají na spotřebitelskou…
Více o pojmu

CPA – Cost per Action (platba za konverzi)

CPA je zkratkou anglických slov Cost per Action a jde o náklady platby za reklamu. Neplatí se za kliknutí (CPC) jak je to v PPC modelech běžné, ale za provedenou konverzi. V AdWords platí, že aby bylo možné využívat model CPA, je nejdřív nutné…
Více o pojmu

CPC – Cost per Click (cena za proklik)

CPC je zkratkou anglických slov Cost Per Click, česky cena za proklik. Tato zkratka se používá zejména v souvislosti s online reklamou - ať ve vyhledávání, bannerovou či remarketingem. Velmi úzce souvisí s reklamním modelem PPC (tj. s reklamou, kde…
Více o pojmu

CPM (Cost per Mille)

CPM je zkratkou slov Cost per Mille, česky cena za tisíc (v tomto kontextu zobrazení reklamy). Model CPM je v podstatě analogií modelu CPV (Cost per View), pouze je CPV vynásobeno tisícem. Podstatou fungování tohoto modelu platby za internetovou reklamu je…
Více o pojmu

CRM – Customer Relationship Management

CRM (Customer Relationship Management) - česky řízení vztahů se zákazníky. Jde o přístup, při kterém podnik chápe své klienty nejen jako zdroj příjmů, ale jako partnery. Vzájemná interakce vytváří vysokou hodnotu stylem win-win pro obě strany. Při správně realizované filosofii/strategii…
Více o pojmu

CRO: optimalizace míry konverze

CRO je zkratka anglických slov Conversion Rate Optimization. Česky můžeme tento termín přeložit jako optimalizace míry konverze. V podstatě jde o soubor činností, které ve výsledku dosáhnou toho, že web je úspěšnější, výkonnější. CRO souvisí s pojmem UX. A to má pozitivní…
Více o pojmu

Cross Selling (křížový prodej)

Cross Selling (česky křížový nebo také křížný prodej) je marketingová/obchodní taktika, která má za cíl zvýšit obrat firmy vhodným nabízením souvisejícího zboží. Poznámka: S tématem Cross Selling také souvisí pojem Up Selling. Cross Selling lze realizovat téměř při jakémkoli způsobů…
Více o pojmu

CSR: společenská odpovědnost firem

CSR (Corporate Socal Responsibility) se česky překládá jako společenská odpovědnost firem. Koncept se z metodického hlediska datuje do 2. poloviny 20. století  a dle Busines Leaders Forum jde o takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke…
Více o pojmu

CTA (Call to Action)

CTA je ve světě marketingu zkratkou slov Call to Action (česky výzva k akci). Často je spojena s tlačítkem (anglicky buttonem), na které má uživatel kliknout a přiblížit se tak požadované konverzi (v ideálním případě ji provést). Může mít řadu podob,…
Více o pojmu

CTR – míra prokliku

CTR (zkratka slov Click Through Rate) je ukazatelem, který hodnotí úspěšnost nějakého prvku (PPC reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy, objektu na stránkách atd.). Počítá se podle jednoduchého vzorce: CTR [%] = počet kliknutí / počet zobrazení reklamy * 100 Čím vyšší míra…
Více o pojmu

Divi: skvělá šablona (téma) pro WordPress

Divi je vynikající placená šablona (nebo možná přesněji řečeno prostředí) pro tvorbu webových stránek, které běží na systému WordPress. Jejím tvůrcem je firma Elegant Themes a pravděpodobně jde o jednu z nejpoužívanějších profesionálních šablon na světě. Výhody Divi Téma (šablona) Divi…
Více o pojmu

Doména

Doména (anglicky domain) je název, který se používá pro určení adresy internetové stránky. Domén existuje několik řádů. Doména 1. řádu: za poslední tečkou Jako doména prvního řádu se označují písmena, která jsou za poslední tečkou adresy. Nejznámější jsou např. .com, .cz, .net,…
Více o pojmu

Drátěný model webové stránky (wireframe)

Drátěný model (anglicky wireframe) je grafickým znázorněním hlavních prvků webové stránky. Drátěné modely se používají při tvorbě nových webů nebo při redesignu těch stávajících. V takovém případě navazují na audit webu. Hlavními přínosy drátěných modelů jsou: přehlednost (ukazuje, kde co…
Více o pojmu

E-business

S rostoucím významem informačních a komunikačních technologií v oblasti podnikání vyvstala nutnost tuto problematiku teoreticky zachytit a popsat. Pravděpodobně jako první použila pojem e-business firma IBM. Následuje několik možných definic pojmů e-business a e-commerce, z nichž některé jsou používány významnými…
Více o pojmu

E-commerce

E-commerce znamená prodej nebo nákup zboží či služeb ať již mezi podniky, domácnostmi, vládami a jinými veřejnými nebo soukromými subjekty, který je realizovaný pomocí počítačových sítí. Zboží a služby mohou být objednány přes tyto sítě, avšak platba a dodání zboží…
Více o pojmu

E-mailing

E-mailing či e-mailový marketing je formou marketingové komunikace, která používá pro oslovení zákazníků elektronickou poštu. Způsobů realizace je celá řada - od prostého posílání e-mailů přes webové rozhraní či poštovního klienta až po sofistikované kampaně například v prostředí Silverpop. Důležité body pro e-mailing Legálnost získaných…
Více o pojmu

EBIT – zisk před daní a úroky

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) je označení pro zisk před odečtením úroků a zdaněním. Jde tedy o hrubý zisk + úroky. O co se snaží kvalitní marketing? Aby zisk byl co nejvyšší a jeho dosažení férové a poctivé. Já jsem…
Více o pojmu

Favicon: ikona webu

Favicon je malý obrázek, který se jako ikona zobrazuje na kartě ve webovém prohlížeči. Její význam je doplňkový, podporuje image a zapamatování značky. Má-li návštěvník webových stránek zároveň v prohlížeči otevřeno více karet (například při výběru e-shopu), je identifikace stránek, které mají…
Více o pojmu

FMCG – rychloobrátkové zboží pro spotřebitele

FMCG je zkratkou anglických slov Fast-Moving Consumer Goods, čili rychloobrátkové zboží pro spotřebitele. Řadíme sem například tyto kategorie: potraviny, nápoje, kosmetika, hygienické a drogistické zboží, některá spotřební elektronika Výrobky ve skupině FMCG mají společné to, že se nakupují často a v…
Více o pojmu

Gibsonova affordance

Gibsonova affordance (anglicky Gibsonian affordance) je ve své podstatě možností, kterou lze učinit. K její realizaci však přispívá implicitní návod, který tuto realizaci usnadňuje, navádí k ní. Může jít o jednoduchou nálepku SEM/TAM na dveřích, ouško u hrnku nebo -…
Více o pojmu

Google Search Console

Google Search Console je nástroj pro správce webů (dříve se jmenoval Google Webmaster Tools).  Má řadu funkcí, především je však užitečný díky těmto: Ukazuje, jak si stojí web ve vyhledávání na různá klíčová slova a spojení (zobrazení, prokliky, pozice, CTR)…
Více o pojmu

Hédonická adaptace

Hédonická adaptace je mechanismus, resp. proces emocionálního vyrovnávání, díky kterému se adaptujeme na změny či události, které nás potkávají (pozitivní i negativní). Pojem je skloňován zejména s nekonečným potenciálem pro naplňování lidských potřeb. Jinými slovy: právě hédonická adaptace je důvodem,…
Více o pojmu

HiPPO (Highest Paid Person´s Opinion)

HiPPO je zkratkou slov Highest Paid Person´s Opinion, česky názor osoby s nejvyšším platem (ve firmě). Je to poněkud ironické označení, protože hippo je také anglický název pro hrocha. Jsou tak označováni vedoucí pracovníci firem, kteří přijímají (špatná) strategická rozhodnutí…
Více o pojmu

Hodnota pro zákazníka (CPV)

Hodnota vnímaná zákazníkem - či hodnota pro zákazníka, má zkratku CPV (Customer-Perceived Value). Philip Kotler ji ve své poslední publikaci Marketing Management definuje jako: Rozdíl mezi zákazníkovým hodnocením všech přínosů (užitků), které z produktu či služby plynou a všech nákladů…
Více o pojmu

Homepage / titulní stránka webu

Homepage (v překladu z angličtiny domovská stránka) je titulní stránkou webu. Ačkoli - tak jako v celém odvětví marketingu - existuje nepřeberné množství způsobů, jak domovskou stránku navrhnout, v zásadě by měla běžná homepage splňovat alespoň tato kritéria: je přehledná návštěvník ví, kde…
Více o pojmu

Hosting (webhosting)

Hosting (webhosting) je služba pronájmu prostoru pro webové stránky na serveru. Hosting je nutný pro správnou funkčnost webu. Alternativou hostingu je využívání vlastního serveru. U hostingu je celá řada důležitých parametrů - ať jde o prostor, nabízené technologie (PHP, ASP apod.),…
Více o pojmu

Impulzivní nákup

Impulzivní nákup (popř. impulsivní nákup, impulse buy, impulsive purchase) je druhem nákupního chování. Je pro něj charakteristická neukojitelná chuť zakoupit si něco, co jsme původně vůbec nechtěli. Příčinou impulzivního nákupu jsou často POS (point-of-sale) materiály a pobídky, které na produkt…
Více o pojmu

Infografika

Infografika je statický grafický objekt (obrázek), který vizuálně atraktivním způsobem prezentuje vybrané téma nebo témata. Infografiky najdou využití všude tam, kde je zapotřebí upoutat lidskou pozornost v souvislosti se statistikami, prezentací dat, čísel apod. Díky vhodně zvolené barevnosti, struktuře a hlavně interpretaci dat existuje větší…
Více o pojmu

Jeden z nás (marketingový archetyp)

Jeden z nás (anglicky the Regular Guy) je jedním ze dvanácti marketingových archetypů. Jeho další české názvy jsou dobrý chlapík, Lojza, obyčejný člověk, chlápek od vedle, realista, dělnická třída, dobrý občan nebo dobrý soused. Příkladem mohou být populární kreslené postavičky jako…
Více o pojmu

Konverze: provedení určité akce na webu

Konverze (anglicky conversion) je cíl, který má návštěvník webu udělat. Jako konverzi lze nastavit v podstatě cokoli, co dává smysl v souvislosti s cíli konkrétního webu. Nejčastěji však jde o: odeslání formuláře, přihlášení k odběru novinek, nákup na e-shopu, zhlédnutí…
Více o pojmu

Konverzní poměr (míra konverze)

Konverzní poměr (míra konverze) je počet konverzí vydělený počtem unikátních návštěvníků nebo návštěv. Jak říká Avinash Kaushik ↑, světový guru webové analytiky, pravděpodobně neexistuje metrika, která by si zasloužila více obdivu a pozornosti. Proč? Protože tento ukazatel má přímou souvislost…
Více o pojmu

KPI (Key Performance Indicator) – klíčový indikátor výkonu

KPI je zkratkou anglických slov Key Performance Indicator. Jde o metriku, která monitoruje to, co je pro organizaci důležité a velmi úzce souvisí s jejím výkonem a zdravím. KPI se formulují v různých oblastech - např. může jít o značku, kampaň, obrat, zisk…
Více o pojmu

Logo: klíčový prvek pro organizaci a její značku

Logo je textový nebo grafický prvek, který reprezentuje organizaci nebo značku. Díky logu je firma/značka jednoznačně identifikovatelná. Logo je grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, firmy nebo instituce obohacené o piktogram. Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická značka. — Česká unie designu Požadavky na…
Více o pojmu

Marketing (definice, výklad)

Marketing je možné definovat mnoha způsoby, toto jsou pouze nepočetné příklady: Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.  — Philip Kotler (světový guru marketingu) Marketing…
Více o pojmu

Marketingový plán

Marketingový plán je dokument, který shrnuje, co se marketér dozvěděl o trhu popisuje, jak firma plánuje dosažení stanovených cílů pomáhá nasměrovat a koordinovat potřebné aktivity (def. dle Kotler, P.; Keller, K. L. Marketing Management, Harlow: Pearson, 2016) Marketingový plán je klíčovým…
Více o pojmu

Mediální plán (mediaplán)

Mediální plán (mediaplán, anglicky media plan) je dokument, který nejčastěji formou tabulky ukazuje, jaká média mají být použita v komunikační kampani v průběhu času. Mediální plán vychází z komunikačního plánu a celkové komunikační strategie.  Základním přínosem je že na jednom…
Více o pojmu

Mudrc (marketingový archetyp)

Mudrc (anglicky the Sage) je (nejen marketingový) archetyp, který je charakteristický svou touhou objevit pravdu. Jeho cílem je využít inteligenci k pochopení fungování světa. Úskalím tohoto archetypu je, že kvůli nekonečnému studiu nikdy nemusí začít žít/konat. Další jména pro mudrce Podle Mark, Pearson…
Více o pojmu

Multikanálová komunikační kampaň

Multikanálová komunikační kampaň (Multichannel Communication Campaign) je souhrnem aktivit využívajících různé (reklamní) komunikační kanály, které mohou mít za cíl například: informovat: např. při zavádění produktu, produktové řady, značky atd. přesvědčit: když zákazník již o daném předmětu kampaně má povědomí - viz…
Více o pojmu

Myšlenková mapa (mind map)

Myšlenková mapa je nástroj, který umožňuje přehledně zachytit a znázornit schéma libovolného tématu či problému. Používá se pro zachycení nápadů, vztahů či struktur. Myšlenková mapa je univerzálním a neocenitelným pomocníkem prakticky v jakémkoli oboru - od marketingu až po lékařství.…
Více o pojmu

Nadlinková komunikace – ATL

Nadlinková komunikace (ATL - Above the Line) je způsob vedení kampaní na makro úrovni (národní, regionální nebo ještě vyšší). Sdělení je určeno pro zásah co největšího počtu lidí. Využívají se masová média (televize, rádio, tištěná média, OOH reklama, reklama v kinech apod.). Typicky…
Více o pojmu

Nativní reklama

Nativní reklama je druhem online reklamy, který na první pohled nemusí vypadat jako inzerce, ale spíše jako článek či redakční obsah na daném webu. Tento druh reklamy se často hodí především pro oslovení lidí, kteří v rámci modelu See, Think,…
Více o pojmu

Obal: ochrana, propagace a přeprava produktu

Obal slouží k ochraně, propagaci, přepravě a/nebo identifikaci produktu. Pojetí obalu se může zásadně lišit od plastového sáčku až po dřevěnou bednu. Obaly jsou primární (obsahují vlastní produkt), sekundární (obsahují více primárních obalů) nebo terciární (obsahují více sekundárních). Po příštím nákupu se…
Více o pojmu

Objevitel (marketingový archetyp)

Objevitel je (marketingový) archetyp, který společně s archetypy Neviňátko a Mudrc touží po ráji. Mottem Objevitele je "Nezahánějte mě do rohu". Objevitel se vydává na cestu poznání, aby sám, osobně poznal lepší svět (odtud zmiňovaná touha po ráji). Objevitel může mít…
Více o pojmu

Ochranná známka

Ochranná známka (anglicky trademark) je slovní, obrazové nebo jinak provedené označení výrobků nebo služeb, jímž se zajišťuje odlišení od konkurenčních výrobků a služeb. Ochranná známka může mít podobu slova, obrázku či jejich kombinace (logo), může také jít o znělku nebo…
Více o pojmu

ODE (Online Disinhibition Effect)

ODE (Online Disinhibition Effect) se česky překládá jako efekt ztráty zábran na síti (internetu). Psycholog John Suler jej charakterizuje jako jakýsi druh "opilosti", při níž je člověk ráznější, má snížený úsudek a cítí méně zábran. Často pak i pod pláštěm…
Více o pojmu

Pečovatel (marketingový archetyp)

Pečovatel (anglicky caregiver) je marketingový archetyp, který pohání soucit, velkorysost a touha pomáhat ostatním. Jiné názvy pro tento archetyp jsou opatrovník, altruista, světec, rodič, pomocník nebo zastánce. V reálném světě je reprezentován osobnostmi typu Lady Diany či Matky Terezy. Ve…
Více o pojmu

Persona: skvělý nástroj pro porozumění zákazníkům

Persona je modelový zástupce segmentu. Její vytvoření pomáhá vžít se do role zákazníka a pochopit, co je pro něj důležité. Pro správnou práci s personami je nutné být schopen/schopna empatie. Nebo jak říká můj kolega z katedry - "umět chodit v…
Více o pojmu

PNO (podíl nákladů na obratu)

PNO (podíl nákladů na obratu) je poměrový ukazatel, který poměřuje náklady na kampaň vzhledem k tržbám, které kampaň vygeneruje. Z povahy věci je dobré, aby tento ukazatel, který se udává v [%], byl co nejnižší. V našich podmínkách jej automaticky…
Více o pojmu

Podnikatel a obchodní firma

Termíny podnikatel a obchodní firma jsou zakotveny v novém občanském zákoníku (89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník) v Díle 5 (viz níže). Na tomto místě snad jen dodejme, že Marketing Mind pomáhá podnikatelům růst - ať jsou malí či velcí. Máte…
Více o pojmu

Poptávka (a jak ji zvýšit)

Poptávka (anglicky demand, v literatuře se proto označuje jako D) je vztah mezi cenou produktu/služby a množstvím, které jsou lidé ochotni při dané ceně poptávat. Tento vztah je možné zachytit graficky. Poptávka (D) je vztah mezi…
Více o pojmu

Positioning

Positioning je souhrnem aktivit, které slouží k vytvoření image produktu/služby/značky v myslích lidí z cílového trhu. Tato pozice se odlišuje od ostatních produktů v dané kategorii. Jde o cílevědomé usměrňování postoje zákazníka směrem k produktu. Positioning na straně zákazníka odpovídá…
Více o pojmu

Potřeba: definice, příklady

Potřeba (need, want, requirement) je vědomím nedostatku a chtění určitého prostředku k určitému účelu. Rozlišujeme například tyto druhy potřeb (viz i Synek a kol., 2002): nezbytné/existenční žádoucí přepychové/luxusní tělesné/hmotné duševní kulturní trvalé přechodné subjektivní objektivní Potřeby jsou uspokojovány produkty (tou nejzákladnější, niternou částí…
Více o pojmu

PPC – platba za proklik

PPC (zkratka anglických slov Pay per Click) je jedním z modelů platby za internetovou reklamu. Používá se například u reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy či kontextové textové reklamy. V případě PPC reklamy platí inzerent za každé kliknutí na reklamu (nikoli…
Více o pojmu

Psanec (marketingový archetyp)

Psanec (outlaw) je marketingový archetyp. Synonymem pro tento archetyp je značka Harley Davidson. Proč? Protože základní motto tohoto archetypu zní: Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Dalším příkladem je značka Apple. Ta je podle mého názoru ještě napůl archetyp kouzelník…
Více o pojmu

Pull strategie

Pull strategie (strategie tahu) zahrnuje takové kroky v rámci marketingové komunikace, které působí především na koncového zákazníka. Ten pak poptává promovaný produkt nebo službu. Pull strategie používá různé druhy a formy reklamy. Jejím cílem je vyvolat/posílit poptávku, která dává impuls prodejcům…
Více o pojmu

Reklama: definice a její základní typy

Reklama je pojem, který mnozí lidé zaměňují s mnohem širším pojmem marketing. Definicí reklamy je celá řada, například: Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou/specialistou na reklamu. — Iveta Horáková…
Více o pojmu

Remarketing (stručná definice)

Remarketing je technika, která umožní cíleně znovu oslovit vybraná publika. Je možné použít řadu nástrojů - Google AdWords počínaje a Facebookem (ne)konče. Podrobně se tomuto tématu věnujeme zde. Příklad remarketingového banneru v e-shopu s hokejem pro…
Více o pojmu

ROPO efekt

ROPO/efekt/ je zkratkou anglických slov (Research Online, Purchase Offline). Někdy bývá označen také jako O2S (Online to Store) nebo ROBO (Research Online, Buy Offline). V zásadě jde o model zákaznického chování, který je charakteristický tím, že jeho první část je uskutečněna…
Více o pojmu

See, Think, Do, Care: komunikujte správně!

See, Think, Do, Care (česky vidět, myslet, dělat, pečovat) je model či rámec (někdy se mu také říká framework), který se používá pro vylepšení marketingové komunikace. Jeho základním přínosem je, že si díky jeho aplikaci lépe uvědomíte co, kdy, komu…
Více o pojmu

Segment (zákaznický segment) a segmentace

Segment je skupina zákazníků, které má smysl chápat jako určitý celek. Existují tři základní požadavky na segment: Dostatečná velikost: tato podmínka musí být splněna, aby se vyplatilo na segment cílit Vnitřní homogenita: zákazníci v segmentu by měli mít alespoň rámcově stejné charakteristiky Stálost v čase:…
Více o pojmu

SEO – optimalizace pro vyhledávače

SEO je zkratkou anglických slov Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). Je to proces, při kterém se přizpůsobují různé (on-page a off-page) prvky webové stránky a jejího okolí v internetu (odkazy, zmínky o webu atd.) tak, aby byla co největší šance…
Více o pojmu

Sklik: reklamní systém od Seznam.cz

Sklik je reklamním programem, který umožňuje zadavatelům reklamy oslovit potenciální zákazníky reklamou ve vyhledávání, bannerovou reklamou, nebo kontextovou textovou reklamou na webu a v síti Seznam.cz. Reklamy může registrovaný uživatel tvořit a spravovat pomocí administračního rozhraní. To sice neumožňuje tak komplexní nastavení jako…
Více o pojmu

SMART (pravidlo pro stanovení cílů)

SMART je zkratkou anglických slov specific, measurable, achieveable, relevant a time-bounded (shodou okolností smart znamená v angličtině chytrý, inteligentní) . Česky lze výše uvedené výrazy přeložit jako: specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vymezený. Firmy/organizace a podle mých zkušeností i mí studenti marketingu ve svých seminárních…
Více o pojmu

Sociální média (sítě)

Sociální média (často se jim říká sociální sítě) jsou online služby, které umožňují jednotlivým uživatelům být v kontaktu a tvořit obsah. Anglicky bývají někdy označovány jako tzv. Social Networking Services. Důležitými hráči jsou dnes například Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Z bývalých…
Více o pojmu

SPIR – sdružení pro internetový rozvoj

SPIR je zkratkou slov Sdružení pro internetový rozvoj (dříve Sdružení pro internetovou reklamu). Je to profesní organizace, která u nás působí už od roku 2000. Má 49 členů a její aktivity zahrnují: výzkum návštěvnosti a profilu návštěvníků internetu NetMonitor monitoring internetové…
Více o pojmu

SWOT analýza

SWOT analýza je marketingovým nástrojem, který má strategický význam. Je výstupem komplexní analýzy prostředí – vnitřního i vnějšího. Komplexní a přehledné zhodnocení (firemních) silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Výstup je prezentován v tabulce nebo matici (odtud někdy název…
Více o pojmu

Targeting: zacílení v marketingu

Targeting je proces, během kterého dochází k výběru tržních segmentů. Tyto segmenty se pak organizace snaží oslovit pomocí různých komunikačních kanálů včetně reklamy. Pro odlišení se od konkurence je zapotřebí správně provést i tzv. positioning, tj. vymezení konkurenční pozice. [caption…
Více o pojmu

Událost (event) ve webové analytice

Událost (anglicky event) je interakce návštěvníka webu se stránkou. Její měření není podmíněno opětovným načtením stránky nebo obrazovky. Jako události lze měřit například: stažení souboru, interakce s formulářem (např. nastavování parametrů), scrollování (posunutí obsahu na stránce), kliknutí na externí odkaz,…
Více o pojmu

Up Selling (navyšování prodeje)

Up Selling (nebo také Upsell, popř. Up-Sell) je marketingová taktika, jejímž cílem je prodat zákazníkovi lepší produkt než ten, který právě poptává. Pro obchodníky i zákazníky má velký význam, protože dokáže zvýšit jak obrat, tak užitek spotřebitele. Poznámka: pojem je…
Více o pojmu

UTM parametry

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou znaky, které se přidávají do URL s cílem jednoznačně identifikovat výkon různých komunikačních kampaní v online prostředí. Použití UTM parametrů v komunikačních kampaních je nutnost. Existují tyto základní: Source: zdroj, ze kterého návštěvníci přišli…
Více o pojmu

UX – uživatelská zkušenost

UX (anglicky User Experience) v překladu znamená uživatelská zkušenost. Jaká je v ČR pravděpodobně hlavní používaná definice? UX je sada technik a metod, které lze použít pro návrh nějakého konkrétního uživatelského rozhraní. Je jedno zda webové stránky či aplikace. — Asociace UX…
Více o pojmu

Virální marketing

Virální marketing znamená využití internetu ke (spontánnímu, masovému) šíření zprávy/obsahu způsobem word-of-mouth. Efektem je podpora ostatních marketingových aktivit a dosažení stanovených marketingových cílů. V souvislosti s virálním marketingem někdy zaznívají i spojení buzz marketing či virový marketing. Jak vytvořit virální…
Více o pojmu

Vrstvy produktu (marketingový mix)

Produkt jako součást marketingového mixu má několik vrstev. Co jsou vrstvy produktu? Jádro, fyzický (vlastní) produkt a rozšířený produkt. Můžeme si je představit jako slupky, které obalují produktové jádro a navazují na něj. Obrázek vydá za tisíc slov: [caption id="attachment_1290"…
Více o pojmu

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je formou marketingu, která je zaměřena na sekundární výkon, tj. provedení určité akce na webu inzerenta (konverze). Primárním výkonem pak jsou myšleny například počty kliknutí na reklamu, CTR apod. Celkový úspěch kampaně výkonnostního marketingu závisí na tom, zda…
Více o pojmu

Webová prezentace, web

Webová prezentace nebo také web je výkladní skříní organizace, značky či produktu na internetu. Typů internetových stránek je celá řada, pouze namátkou: firemní prezentace osobní stránka/blog e-shop online magazín encyklopedie/wiki diskusní fórum vzdělávací web/e-learning prezentace portfolia podcastový hub Weby obecně Webové stránky mají svou internetovou adresu,…
Více o pojmu

WordPress: výborný systém pro tvorbu webů

WordPress je nejpopulárnější redakční systém pro tvorbu a správu webových stránek na světě. 32 % stránek na internetu běží na WordPressu. Celkový počet jeho instalací  se blíží číslu 20 milionů.  Původně byl WordPress určen pro tvorbu blogů, postupem času se…
Více o pojmu

Zákazník

Zákazník je alfou a omegou marketingu. Právě on platí za produkty a služby. Zákazníci se řadí do segmentů, které se od sebe liší. Právě kvůli odlišnostem zákazníků je nutné používat i diferencovaný, nikoli homogenní marketing. Základní typologie zákazníků Peter Ulčin rozděluje…
Více o pojmu